دکتر شهاب تجري

مدير توانمند کسي است که از امکاناتي که در اختيار دارد براي برداشتن قدمي رو به جلو ، حداکثر استفاده را  ببرد. اين کار نياز به اشراف علمي و تجربي مدير بر حوزه ي مديريتي خود و همچنين خلاقيت و تعهد دارد. متاسفانه در کرمانشاه بسياري از مديران از اين اوصاف بي بهره هستند و همين کافي است تا کرمانشاه هر روز گامي به عقب بردارد.

هرچند وضعيت اقتصادي در کل کشور مطلوب نيست، اما اين نبايد بهانه اي تام براي توجيه ناتواني مديران باشد.

وجود تعداد کمي مدير توانا نيز نمي تواند اتفاق مهمي را رقم بزند.

پي بردن به ناتواني مديران کار سختي نيست. مثلا با يک حساب سرانگشتي مي توان فهميد که يک مدير در چه وضعيتي مديريت يک اداره را برعهده گرفته و اکنون آن را به کجا رسانده است؟ يا در دوران مديريتش چه خلاقيت هايي در راستاي توسعه ي استان داشته است؟ با کمال تاسف چون بسياري از مديران به مدد رانت، به سمت هاي مديريتي دست يافته اند و در حقيقت نه از لحاظ علمي و تجربي و نه از لحاظ اخلاقي، شايستگي لازم را کسب نکرده اند، نه تنها نمي توانند قدم مثبتي در جهت توسعه ي استان بردارند، بلکه خود به مانعي بزرگ براي پيشرفت تبديل مي شوند و چيزي جز عقب ماندگي و پسرفت براي مردم ندارند.

اين مديران از مديريت، تنها تکبر و حس ارباب بودن را مي فهمند نه خلاقيت و توسعه و دانش و تواضع و خادم بودن  و...

امروز کرمانشاه در دستگاه هاي مختلف خود از اين دست مديران کم ندارد و به برکت وجود آنها چه بهره هايي که نصيب مردم نمي شود!

هرچند بايد قدردان تعداد محدودي مدير خوب بود، اما با آنها بهار توسعه شکل نمي گيرد.

به نظر مي رسد رسانه ها مي توانند با يک کار حرفه اي و سنجيده، بخشي از اين نقص را جبران کنند. مي توان با اخذ و انتشار آمار واقعي در حوزه هاي مختلف، نظارت همگاني را تقويت و عرصه را بر مديران ناتوان تنگ کرد و اجازه نداد که آنها با تکيه بر صندلي بي خيالي و بي تدبيري، آينده ي مردم را تباه کنند و از مديريت تنها پز دادنش را به آنها هديه دهند.