سال هاست مردم کرمانشاه به وجود بار ترافيکي شديد و کلافه کننده در پارکينگ شهرداري و بي نظمي تردد و پارک خودروها در اين قسمت معترض  و خواستار سامان بخشيدن اين وضعيت هستند. ب
ه دليل تراکم مطب پزشکان و دندانپزشکان، داروخانه ها، مراکز بهداشتي و درماني، مراکز راديولوژي، سونوگرافي و... در پارکينگ شهرداري، هر روز عصر به جز پنجشنبه ها و جمعه ها که مطب ها و مراکز نامبرده تعطيل هستند، عبور و مرور وسايل نقليه در اين بخش به سختي انجام مي شود و هرج و مرج در تردد، چهره اي زشت و به هم ريخته به وجود مي آورد. اگرچه اجراي چنين تصميمي خوشايند است و امري ضروري به شمار مي آيد، اما نيازمند فراهم ساختن زير ساخت هايي است.

بسياري از بيماراني که به مراکز درماني و مطب ها در پارکينگ شهرداري مراجعه مي کنند، يا سالخورده هستند و توانايي حرکتي ندارند و يا مشکلات حرکتي دارند و نمي توانند روي پاي خود بايستند و حتي مسيرکوتاهي را پياده طي کنند و يا آنقدر بيمارند که بيماري توانايي حرکت را از آنها سلب کرده است.

اگر ممنوعيت تردد وسائل نقليه در اين محل اعمال شود نياز است چاره اي براي حمل افراد ناتوان تا مرکز مورد نظرشان انديشيده شود و برنامه ريزي دقيقي در اين خصوص صورت پذيرد.

بارها ديده شده در ماه هاي اخيري که به علت ساماندهي کانال رودخانه آبشوران پارکينگ شهرداري به روي وسائل نقليه بسته شده است، اغلب خانواده ها بيمار ناتوانشان را در پتويي به عنوان برانکار يا  بر دوش خود حمل مي کنند که منظره بسيار تأسف برانگيز و دردناکي است. فراهم آوردن امکاناتي مانند ويلچرهاي کرايه اي و خودروهايی مانند خودروهای زائربر که در حرم مطهر امام رضا (ع) جهت حمل و نقل زائران سالمند و معلولان مهيا شده است، مي تواند مشکلات حاصل از پياده راه شدن پارکينگ شهرداري را براي بيماران مرتفع کند و از رنج و درد بيماران و خوانواده‌هايشان بکاهد.