هفته نامه شهرمن

03

آدرس: کرمانشاه، خیابان مدرس، نرسیده به چهار راه مدرس، طبقه فوقانی بانک رفاه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بنفشه رضایی

تلفن ثابت: 08337221829- 08337291799

تلفن همراه: 09108552553

 

Daftar 227x300

مخاطب گرامی

در این بخش می توانید نظرات و پیشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید.

>

ما می نویسیم، شما قضاوت کنید!

Daftar 227x300

تصویر روز